ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller som avtal mellan Studentkortet i Sverige AB (org. nr. 556491-5287), nedan kallat Studentkortet, och fysisk person som tar del av Studentkortets Alumni-verksamhet (nedan kallat Alumnikortet) erbjudande till tidigare studenter som varit medlemmar i Studentkortet, nedan kallad Användaren.Studentkortet är ett privat bolag som samarbetar med bl a CSN och olika studentkårer, som ger Studentkortet uppdrag att förse studenter med student-ID och tillgång till studentrabatter. Studentkortets verksamhet under namnet Alumnikortet vill ge personer som varit medlemmar i Studentkortet, och ger sitt samtycke, att få fortsätta att tillgodose sig framtagna erbjudande specifika för denna utvalda målgrupp under första åren i yrkeslivet. Genom att godkänna dessa allmänna villkor godkänner Användaren avtalet mellan sig själv och Alumnikortet.


1. Allmänna regler

Följande allmänna regler gäller för webbtjänsten http://www.alumnikortet.se, nedan kallat alumnikortet.se.

* Användaren får inte kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från alumnikortet.se utan tillstånd från Studentkortet utom för eget personligt bruk.

* Om Studentkortet misstänker att Användaren:

  • angett felaktiga/falska uppgifter när avtalets ingåtts eller under avtalets period.
  • har för avsikt att samla in och sprida vidare rabattkoder
  • inte längre samtycker till dessa allmänna villkor
  • bryter mot dessa allmänna villkor

kommer Studentkortet att förbehålla sig rätten att omedelbart och utan föregående meddelande stänga av Användaren från Alumnikortets samtliga tjänster och radera Användarens medlemskonto/profil.

* Användaren ansvarar personligen för sina inloggningsuppgifter och att dessa skyddas mot obehörig åtkomst. Användaren är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker på hens användarkonto hos Studentkortet. Vid misstanke om att någon obehörig fått tillgång till Användarens kontouppgifter hos Studentkortet ska Användaren omedelbart underrätta Studentkortet om detta.

* Användaren accepterar via detta avtal att Studentkortet förser Användaren med nyhetsbrev och andra relevanta utskick via ett eller flera media och Användaren kan närsomhelst avanmäla/avregistrera sig via sitt konto (Min profil), via avregistreringslänkar på respektive utskick och/eller via kontakt med Studentkortets kundtjänst.

* Användaren är medveten om att trafikavgifter till Användarens teleoperatör eller internetleverantör kan tillkomma för användning av Studentkortets tjänster. 

2. Behandling av personuppgifter

Studentkortet är personuppgiftsansvarig och värnar om Användarens integritet, och Studentkortet följer GDPR:s förordning. Studentkortet lämnar aldrig ut Användarens personuppgifter till tredje part. All behandling som utförs med Användarens personuppgifter sker internt hos Studentkortet och i enlighet med att uppfylla Studentkortets del av avtalet, nämligen att förse Användaren med ett Student-ID och relevanta studentförmåner. 

Studentkortet samlar in och registrerar följande personuppgifter om Användaren: namn, adress, personnummer, e-postadress, mobilnummer, utbildning, studieort och studieinriktning.

Studentkortet behandlar Användarens personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de åtaganden som avses av beställd tjänst och för att upprätthålla en god kund- och registervård. Studentkortet kan även komma att använda Användarens personuppgifter i marknadsföringssyfte, inklusive i direktmarknadsföringssyfte, och för att kunna tillhandahålla Användaren kundanpassad information.

Studentkortet kan använda begränsade personuppgifter som t ex mailadress, postnummer och hemort för att marknadsföra Alumnikortet och tredje parts erbjudande genom sociala medier. Dessa uppgifter används endast av Studentkortet och raderas från Studentkortets konton när de blir inaktuella.


3. Registerutdrag

Användaren har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Studentkortet få sitt personliga registerutdrag gällande de personuppgifter som Studentkortet har registrerat och behandlat. Användaren har även rätt att begära att personuppgift som inte har behandlats i enlighet med tillämplig lag ska rättas, blockeras eller raderas ur Studentkortets register. Om Användaren vill erhålla en kopia på sina personuppgifter som Studentkortet behandlar eller begära rättning av sina personuppgifter, blockerar eller raderar sina personuppgifter som Studentkortet behandlar, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen som anges nedan. 


4. Tävlingar

Genom att delta i tävlingar via alumnikortet.se, tävlingar som förmedlas av Alumnikortet eller i tävlingar som i övrigt anordnas av eller i samarbete med Alumnikortet godkänner Användaren villkoren för tävlingen. Studentkortet publicerar aldrig namn, bild och/eller motivering/text vid avslutad tävling om inte samtycke för detta finns mellan Studentkortet och Användaren.Studentkortet ansvarar inte för eventuell förlust eller skada av vinst i postgång. Eventuell vinstskatt betalas av Användaren. 

5. Studentkortets rättigheter och ansvar

Studentkortet ansvarar inte för om webbtjänsten ligger nere eller inte fungerar korrekt på grund av externa eller interna orsaker såsom exempelvis underhållsarbeten, utveckling eller andra störningar. Studentkortet ansvarar inte heller för eventuella problem eller skador som listade annonsörer eller leverantörer kan tänkas orsaka.Studentkortet har alltid för avsikt att all information på alumnikortet.se skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Studentkortet inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten av informationen som finns presenterad på alumnikortet.se.

Allt agerande som du som Användare företar dig utifrån information presenterad genom nämnda tjänster är på ditt eget ansvar. Studentkortet kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på alumnikortet.se.Informationen på alumnikortet.se är inte ämnad att uppfattas som debattform, rådgivning eller rekommendation oavsett om den avser produkter eller tjänster. All information som publiceras genom Studentkortets tjänster och dess samarbetspartners skall ses som generell information. Studentkortet rekommenderar Användaren därför att verifiera all information innan du gör en beställning.

Studentkortet kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Studentkortet eller marknadsförs via någon av Studentkortets tjänster. Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig kontakta: kundtjanst@studentkortet.se. 

6. Ändrade villkor

Studentkortet har rätt att ändra dessa allmänna villkor på alumnikortet.se men ska då informera Användaren om ändringen så att Användaren ges möjlighet att acceptera de nya villkoren genom alumnikortet.se.